ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.และวิทยากรจากจังหวัดลพบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้เกียรติเดินทางมาค้างคืน สัมมนาและใช้สถานที่เพื่อฝึกอบรม ณ ผึ้งหลวงแคมป์กราวด์
เข้าพักเมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 จำนวน 60 ท่าน