081-383-4223, 089-989-3436 |pungluangresort@gmail.com

ค่าย Pathfinder โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

ภาพจากกิจกรรมเข้าค่ายของน้องๆ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวน 120 ท่าน น้องๆ ร่าเริงแข็งแรง กล้าแสดงออก และพูดภาษาอังกฤษเก่งกันทุกคนเลย

2018-02-18T07:44:00+00:00