โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

คณะอาจารย์และนักเรียนที่น่ารักจากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ให้เกียรติมาใช้สถานที่เพื่อเข้าค่ายอบรม และทำโครงงาน วันที่ 9 ธันวาคม 2562