กิจกรรม Outing + Teambuilding เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสมานฉันท์ภายในองค์กร ของบริษัทมิตซูจันทบุรี และ มิตซูตราด ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2563